گزارش تصویری از جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی با فعالین اقتصادی در مهاباد

 گزارش تصویری از جلسه شورای هماهنگی مدیران کل آذربایجان غربی با فعالین اقتصادی در مهاباد