افتتاح سالن ورزشی قاضی با حضور وزیر ورزش در مهاباد