نیمه شعبان وجشن میلاد منجی عالم بشریت فرخنده باد

نیمه شعبان وجشن میلاد منجی عالم بشریت فرخنده باد
نیمه شعبان وجشن میلاد منجی عالم بشریت فرخنده باد

نیمه شعبان وجشن میلاد منجی عالم بشریت فرخنده باد