حل اختلاف اهالی روستاهای کل تپه و یارعلی در مراتع مورد بهره برداری

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان،بیژن فر بخشدار خلیفان به همراهی دکتر پاتو رئیس منابع طبیعی شهرستان مهاباد با حضور در مراتع مورد اختلاف اهالی روستاهای کل تپه و یار علی و دیدار حضوری با اهالی اختلاف چندین ساله این دو روستا را ختم به خیر کردند.