تشدید نظارت برنانوایی های مهاباد

تشدید نظارت برنانوایی های مهاباد
درشش ماهه نخست امسال بیش ازهزارو 700 مورد بازرسی از نانوایی های مهاباد انجام شده است که از این میزان 104 نانوایی متخلف به جریمه محکوم شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد امینی مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت مهاباد گفت: در این بازدیدها گروهای بازرسی از شبکه بهداشت و اداره صنعت معدن وتجارت  مهاباد از نزدیک در جریان روند فعالیت نانوایهاقرار گرفتند

🔹 صنعتی معاون برنامه ریزی وتوسعه فرماندارمهاباد هم گفت: با نانوایی های متخلف در شهرستان مهاباد برخورد ونانوایی های قانونمند هم تشویق خواهند شد

🔹 جهینی رئیس اداره صنعت معدن وتجارت مهاباد گفت: از تعدادیکهزار 754 مورد بازررسی انجام شده در شش ماهه نخست امسال در مهاباد، 104 پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی بیش از 145 میلیون ریال به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع شده است

🔹 در شهرستان مهاباد  251 نانوایی فعالیت می کنند که ازاین تعداد 24واحد آزاد پز هستند