فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی

فردا؛ آخرین مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی
فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کارت سوخت المثنی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مهاباد گفت: فرآیندثبت‌نام کارت سوخت المثنی طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران فردا24 آذرماه به پایان می‌رسد.

تیردادی افزود: آن دسته ازمالکین خودروکه پیش ازاین برای آنها کارت سوخت صادروبه شرکت پست برگشت داده شده نیازی به ثبت نام ندارندوبه زودی توزیع این کارت هاآغازخواهدشد.

وی تصریح کرد: متقاضیانی که درروزهای اخیرثبت نام کرده اندوهم اکنون کارت سوخت خودرایافته­ اندمی توانندنسبت به لغودرخواست خود ازطریق سایت دولت همراه، اپلیکیشن خدمات دولت همراه وکد دستوری *4# برروی تلفن همراه خوداقدام کنند.

تیردادی گفت: چنانچه افرادی که کارت سوخت خودراپیداکرده انداین اقدام را انجام ندهندکارت سوخت فعلی آن ها باطل وکارت سوخت المثنی برای آنها صادرخواهد شد.