بازدیداز مسیل های روستاهای کانی رش،کاولان سفلی و کوران

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز  یکشنبه مورخه 11 فروردین ماه 98 بیژن فر بخشدار خلیفان بهراهی دهیاران روستاهای کیتکه،کانی سیب و کاولان سفلی از مسیل  روستاهای کانی رش،کوران و کاولان سفلی  و همچنین پل های دسترسی روستایی گاومیشان و کل تپه بازدید بعمل آوردند. لازم به ذکر است با توجه به اقدامات انجام گرفته  در مسیل  روستاها و بهسازی پل ها در سال عمرانی 97  در روستاهای فاقد دهیاری و دارای دهیاری خوشبختانه گزارش خاصی از بروز حادثه سیل در بخش خلیفان گزارش نگردید.