دیدار فرماندار مهاباد وجمعی از مسولین با حاج ماموستا سهرابی امام جمعه سابق مهاباد

دیدار فرماندار مهاباد وجمعی از مسولین با حاج ماموستا سهرابی امام جمعه سابق مهاباد
دیدار فرماندار مهاباد وجمعی از مسولین با حاج ماموستا سهرابی امام جمعه سابق مهاباد

دیدار فرماندار مهاباد وجمعی از مسولین با حاج ماموستا سهرابی امام جمعه سابق مهاباد

# نظر : 0