حضور معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد در محل سامانه تلفنی سامد 111

حضور معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد در محل سامانه تلفنی سامد 111
حضور معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد در محل سامانه تلفنی سامد 111

به اطلاع همشهریان گرامی می رساند که جناب آقای شجاعی معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهــاباد روز سه شنبه مورخه 21/12/1397 راس ساعت 12:30 الی 13:30 از طریق شماره تلفن 111پاسخگوی تماسهای تلفنی مردم عزیز شهرستان مهاباد خواهند بود. چنانچه مایل به گفتگو با ایشان هستید از طریق ساــمانه تلفنی (سامد )111 تــماس حاصل فرمایید.