گزارش تصویری از برگزاری مراسم مجلس ترحیم فرزند دلبند فرماندار مهاباد