جمع آوری پلاستیک و زباله محدوده تاج سد مهاباد توسط فعالین محیط زیست و حضور شاهو محمدی قهرمان شنای ایران و محمدامین شیخ مندی از پیشکسوتان قایقرانی مهاباد در این فعالیت زیست محیطی حفاظت از محیط زیست =حف

جمع آوری پلاستیک و زباله محدوده تاج سد مهاباد توسط فعالین محیط زیست و حضور شاهو محمدی قهرمان شنای ایران و محمدامین شیخ مندی از پیشکسوتان قایقرانی مهاباد در این فعالیت زیست محیطی حفاظت از محیط زیست =حف
جمع آوری پلاستیک و زباله محدوده تاج سد مهاباد توسط فعالین محیط زیست و حضور شاهو محمدی قهرمان شنای ایران و محمدامین شیخ مندی از پیشکسوتان قایقرانی مهاباد در این فعالیت زیست محیطی حفاظت از محیط زیست =حفاظت از زندگیست

جمع آوری پلاستیک و زباله محدوده تاج سد مهاباد توسط فعالین محیط زیست و حضور شاهو محمدی قهرمان شنای ایران و محمدامین شیخ مندی از پیشکسوتان قایقرانی مهاباد در این فعالیت زیست محیطی

حفاظت از محیط زیست =حفاظت از  زندگیست