بازگشایی راه‌های روستایی تخریب‌شده از تگرگ در مهاباد