حمام ميرزا رسول در مركز شهر مهاباد واقع شده است و محل قرار گيري آن يكي از پر ترددترين سايتهاي شهري مي باشد . اين بنا دقيقاً در ضلع شرقي خيابان سيد نظام و در كنار يكي از گذرهاي قديمي بازار قرار گرفته است . تاريخ ساخت اين بناي قديمي بصورت دقيق مشخص نيست ولي با توجه به فرم معماري بنا و احتمال همدوره بودن آن با مسجد جامع شهر احتمالاً قدمت آن به دوره صفويه مي رسد .