اين حوضخانه در شهرستان مهاباد ، خيابان طالقاني شرقي ، كوچه دارايي در داخل صحن مسجد شاه درويش قرار گرفته است . قدمت بنا حدوداً به 150 الي 170 سال قبل بر مي گردد . بنا گنبدي مدور دارد زيربناي بنا حدود پنجاه و شش مترمربع است و بوسيله هفت پله از سطح فعلي كه خود برآمده از يك سطح اصلي است بر كف حوضخانه كه با سنگ صاف و صيقلي مفروش شده مي رسد .