نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.

نشست مشورتی شورای بخش کشاورزی شهرستان مهاباد در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد.