تقدیر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از جانباز 70 درصد امید عبدالهی

تقدیر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از جانباز 70 درصد امید عبدالهی