حاشیه های سفر یکروزه وزیر فرهنگ به مهاباد

حاشیه های سفر یکروزه وزیر فرهنگ به مهاباد