بازدید معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی ورانندگی

بازدید معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از راهنمایی ورانندگی