صالحی: 20 هزار فرصت شغلی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می شود

صالحی: 20 هزار فرصت شغلی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می شود