آموزش اطفای حریق به دهیاران خلیفان
حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی مهمترین دستور کار این نشست بود
  • دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 14:03