دایر شدن هفدهمین کتابخانه روستایی در مهاباد

دایر شدن هفدهمین کتابخانه روستایی در مهاباد
دایر شدن هفدهمین کتابخانه روستایی در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ این هفدهمین روستای شهرستان مهاباد است که درقالب طرح بخوانیم و ببخشیم کتابخانه دار می شود.

بازیار،مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک مهاباد شهرستان مهاباد گفت: خیرکتابخانه ساز150 جلد کتاب به این کتابخانه اهدا کرد که از این تعداد سه جلد کتاب به قلم خود خیر نگاشته شده است.

یاراحمدی، کارشناس گروههای آموزشی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم گفت: قبل از این روستا دو روستای گرده یعقوب و کوران هم صاحب کتابخانه شدند و به زودی چندین روستای دیگر نیزکه بیشتردر بخش خلیفان قراردارند، صاحب کتابخانه می شوند.

درکتابخانه روستای گرده گروی کتابهای علمی، فرهنگی، ادبی، مذهبی و آموزشی برای دانش آموزان روستایی گنجانده می شود، کتابهایی که قراراست برای دستهای کوچک  و آرزوهای بزرگ نردبان شوند.