نظارت مستمر فرماندار مهاباد از محل آواربرداری بازارچه قدیم مهاباد