تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما

تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما
تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما

تقدیر معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد از مدیر کل صدا وسیما