ثبت نام نانوایی های آزاد و شیرنی پزی ها مهاباد درسامانه فروش

ثبت نام نانوایی های آزاد و شیرنی پزی ها مهاباد درسامانه فروش
رئیس شرکت غله وخدمات بارزگانی مهابادگفت:نانوایی های آزاد وشیرینی پزی های مهاباد باید درسامانه فروش آرد ثبت نام کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس شرکت غله وخدمات بارزگانی مهابادگفت: تمام نانوایی های آزادوشیرینی پزی ها باید برای تهیه آرد موردنیازخود درسامانه www.eflour.ir ثبت نام ونسبت به گشایش حساب دربانک اقدام کنندتا با اعمال شیوه جدید، مشکلی درتأمین آرد نداشته باشند.

احمدی افشاربا بیان اینکه توزیع آرد ازاول دی ماه براساس ثبت نام دراین سامانه صورت می گیرد، افزود: نانوایان آزادپز وشیرنی پزان هرچه سریعتربرای ثبت نام ودریافت معرفی نامه افتتاح حساب به اتحادیه مربوطه مراجعه کنند.