شماره حساب ها جهت حمایت از بازسازی بازارچه قدیم مهاباد اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ امروز مورخه 1399/11/26 در ادامه جلسه نحوه ساماندهی کمک های مردمی برای خسارت دیده گان بازارچه قدیم ، خدرلو فرماندار مهاباد با اشاره به اینکه این شماره حساب باید حقوقی و تحت نظارت فرمانداری و هیئت امناء باشد گفت: ما تنها در نحوه هزینه کرد کمک ها دخالت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: عضو هیئت امنای بازارچه اصغری مهاباد با بیان اینکه بازاریان دغدغه این را دارند که شماره حساب تعیین شده  نباید شخصی باشد، گفت: درخواست ما این است که مبالغ جمع آوری شده با نظارت این هیئت، صرف بازسازی بازارچه شود.

در ادامه جلسه نحوه ساماندهی کمک های مردمی برای خسارت دیده گان بازارچه قدیم نهایتا شماره حساب های ذیل نزد بانک ملی و ملت به نام پویش مردمی حمایت از بازسازی بازارچه قدیم مهاباد اعلام گردید.

6037997950171505 بانک ملی ایران

6104337427251531 بانک ملت