جلسه بررسی زمین های مسکن فاز یک پیام

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : در مورخه 1399/02/25 جلسه ای به منظور رفع مشکل اعضای فاز یک در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات پیش آمده در خصوص واگذاری و تعیین تکلیف اراضی داخل در محدوده زمین های متعلق به اداره راه و شهرسازی به دستور فرماندار محترم شهرستان کمیته بررسی و احصاء مشکلات و همچنین  واریزی های صورت گرفته به حساب شرکت پیام تشکیل تا مقدمات حل موضوع از طریق بنیاد مسکن شهرستان فراهم گردد.