حضور مهندس بدلى مدیر کل بنیادمسکن آذربایجان غربى در بخش خلیفان مهاباد

حضور مهندس بدلى مدیر کل بنیادمسکن آذربایجان غربى در بخش خلیفان مهاباد

حضور مهندس بدلى مدیر کل بنیادمسکن آذربایجان غربى بهمراهى بخشدار و مدیر بنیاد مسکن شهرستان مهاباد در روستاى سویناس و بازدید از طرح هادى و خانه هاى مقاوم سازى شده روستا

# نظر : 0