افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد

افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد
افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد

افتتاح تصفیه خانه آب پلدشت
به صورت ویدیو کنفرانس توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در مهاباد