آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر خلیفان

آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر خلیفان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالى محترم شهر خلیفان تابع شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربى میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1400/03/28 نتایج
شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر خلیفان به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:
1_ آقای امیر سامعی نام پدرقادر دارای 226 رأی
2_ آقای رحمن آزده نام پدرمحمد دارای 165 رأی
3_ آقای قاسم افسون نام پدرکریم دارای 164 رأی
4_ آقای مرتضی گنجعلی نام پدرسیامند دارای 158 رأی
5_ آقای یونس آذرم نام پدرخضر دارای 157 رأی
6_ آقای محمد معظمی نام پدراحمد دارای 147 رأی
7_ آقای ایوب شیخی نیا نام پدرعلی دارای 147 رأی
8_ آقای هیمن احمدیان نام پدرسلیم دارای 110 رأی
اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهى به مدت دوروز هیأت اجرایى در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتى مى
باشد .
شکایاتى قابل رسیدگى خواهد بود که مشخصات شاکى یا شاکیان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار یا
سکونت و امضای شاکى یا شاکیان را داشته باشد .


       عارف خدرلو       
فرماندار شهرستان مهاباد

# نظر : 0