بررسی مشکلات اهالی روستاهای گاگش سفلی و شکربگ

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان 17 فروردین ماه 98 بیژن فر بخشدار خلیفان بهمراهی  دکتر پاتو رئیس اداره منابع طبیعی و مهندس جهین مدیر امور آب شهرستان مهاباد پیرامون بررسی مشکلات اهالی روستاهای گاگش سفلی و شکربگ در جمع اهالی در مسجد روستای گاگش سفلی حاضر و بعد از بحث و گفتگو با امضا صورتجلسه ای بین اهالی بحمدلله مشکلات بین دو روستا رفع گردید.