هم اکنون آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش

هم اکنون  آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش
هم اکنون آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش

هم اکنون 
آعاز مراسم رژه نیروهای مسلح در روز ارتش