اعضای ستاد بحران شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد

اعضای ستاد بحران شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد
اعضای ستاد بحران شهرستان مهاباد تشکیل جلسه داد عصرروز یکشنیه 4فروردین1398

 

عصرروز یکشنیه 4فروردین1398

# نظر : 0