گزارش تصویری از برفروبی سطح شهر توسط شهرداری و پرسنل زحمت کش خدماتی آن

گزارش تصویری از برفروبی سطح شهر توسط شهرداری و پرسنل زحمت کش خدماتی آن

عکس از : هوشیار بایزیدی