دیدار معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد با پزشکان بیمارستان وشبکه بهداشت ودر مان شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه 2 شهریور 1398 وبه مناسبت اول شهریور ماه روز بزرگداشت ابن سینا وروز پزشک معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مهاباد ،امام جمعه وجمعی از مسئولین شهرستان  با پزشکان بیمارستان وشبکه بهداشت ودر مان شهرستان دیدار وگفتگو نمودند.