جلسه بررسی ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی دولتی و داخل حرایم و خارج از محدوده

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روزیکشنبه مورخه 29 اردیبهشت سال 98 جلسه بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی دولتی و داخل حرایم و خارج از محدوده در دفتر بخشداری مرکزی با حضور رؤسای ادارات متولی برگزار گزدید.

در این جلسه بر تعامل و هماهنگی بیشتر اعضا و گزارش اقدامات صورت گرفته به صورت مرتب و مصور تاکید گردید..