حضور بخشدار خلیفان در روستاهای گاگش سفلی و شکربک

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه 28بهمن 97 بخشدار خلیفان در روستاهای گاگش سفلی و شکر بگ حضور یافت و ضمن دیدار با شوراهای اسلامی و اهالی بصورت حضوری مشکلات  را بررسی نمودند.روستای شکربگ در 50 کیلومتری و روستای گاگش سفلی در 52 کیلومتری شهرستان مهاباد در مسیر مهاباد به سردشت قرار دارد.