مهابادی ها چهارشنبه آخرسال درخانه ماندند

روزهای سخت ماندگارنیست؛

با ماندن درخانه محیطی ایمن و امن را برای خود و دیگران به وجود بیاوریم و به پویش درخانه بمانیم بپیوندیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، در خانه بمانیم،پویشی که این روزها مسوولان در بیشترکشورهای درگیر با ویروس کرونا برای درامان ماندن مردم را به آن دعوت می کنند.

اما امروز و در چهارشنبه آخر سال  مهابادی ها این رسم دیرین را با درخانه ماندن جشن گرفتند تا از شیوع ویروس بی رحم  کرونا  پیشگیری کنند.

کرونا ماندنی نیست با یاری خداوند و پیوستن  به پویش  «در خانه بمانیم» این روزهای سخت را پشت سر  خواهیم گذاشت.

# نظر : 0