آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر گوک تپه

آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر گوک تپه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالى محترم شهر گوگ تپه تابع شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربى میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1400/03/28
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر گوگ تپه به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:


1_ آقای حسن نوری زاده نام پدرمصطفی دارای 428 رأی
2_ خانم سمیه محمدی آذرپور نام پدرابوبکر دارای 365 رأی
3_ آقای رحمت امینی نام پدررحیم دارای 334 رأی
4_ آقای محمد مهتری نام پدرمصطفى دارای 329 رأی
5_ آقای امید رسولی سبزی نام پدرامیر دارای 271 رأی
6_ آقای فتاح خالدی نیا نام پدرسعید دارای 245 رأی
7_ آقای عبدالرحیم برین نام پدرابوبکر دارای 195 رأی
8_ آقای هوشنگ نورخت نام پدرقاسم دارای 140 رأی
9_ خانم لیلی شیخی نیا نام پدرعلی دارای 137 رأی
10_ آقای رسول قادری مطلق نام پدرقادر دارای 122 رأی
11_آقای یوسف احمدی آذر نام پدرجعفر دارای 105 رأی
12_آقای رحیم جهان ارامی نام پدرخلیل دارای 80 رأی
13_آقای مهدی فردوسی نیا نام پدرعمر دارای 76 رأی
14_ آقای رحمت خدایاری خوشرو نام پدرمحمد دارای 43 رأی
15_ خانم بیانه ابراهیمی نام پدررحمن دارای 42 رأی
16_ آقای سیروان ابراهیم آذر نام پدرخالد دارای 16 رأی
17_ آقای نادر احمدی آذر نام پدرحسن دارای 11 رأی
18_ آقای سامرند رسولی نام پدررحمان دارای 9 رأی
19_ آقای حسن خضرپور نام پدرعلی دارای 5 رأی
20_ آقای فاروق کرده نام پدرابراهیم دارای 4 رأی
اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهى به مدت دوروز هیأت اجرایى در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتى مى
باشد .
شکایاتى قابل رسیدگى خواهد بود که مشخصات شاکى یا شاکیان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار یا
سکونت و امضای شاکى یا شاکیان را داشته باشد .


عارف خدرلو
فرماندار شهرستان مهاباد

# نظر : 0