گزارش تصویری از همایش اتحاد و همبستگی عشایر و طوایف در مهاباد