بازآفرینی شهری نیازمند اقدام مشترک دستگاه های مرتبط است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، امیر قادری روز یکشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری اظهار کرد: توانمندسازی بافت های فرسوده از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی در دستور کار ستاد بازآفرینی شهرستان قرار دارد و این مهم نیازمند اقدام مشترک دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های مرتبط از جمله فنی و حرفه ای، بهزیستی، کار و رفاه اجتماعی و ادارت خدمات رسان برنامه پیشنهادی خود را در قالب بافت های سوده ظرف یک ماه برای بررسی به شهرداری مهاباد به عنوان دبیر ستاد ارایه دهند.

قادری با بیان اینکه افق زمانی طرح بازسازی بافت فرسوده مهاباد به اتمام رسیده و نیاز به بازنگری دارد، گفت: مصوبات جلسات ستاد بازآفرینی شهری در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تخصیص اعتبار نیز مطرح خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین راه اندازی خانه محله در مناطق فرسوده شهری یکی دیگر از نیازهای مناطق حاشیه شهر بوده که نیاز است در قالب ستاد بازآفرینی در دستور کار قرار گیرد.

مقام عالی شهرستان تاکید کرد: بافت های حاشیه و فرسوده داخل شهر و مناطق تاریخی از جمله اماکن هستند که در ستاد بازآفرینی مد نظر قرار دارند و تنها به حاشیه شهر مطوف نیست.

مهاباد با بیش از 250 هزار نفر جمعیت دارای 151 هکتار بافت فرسوده و 11 سکونت گاه غیر رسمی است.