بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی در حال تکمیل شهر جدید گوگ تپه در شهرستان مهاباد