بازدید بخشدار خلیفان از اجرای عملیات بازگشایی راه های روستایی توسط راهداران