بازدید بخشدار خلیفان از روند اجرای پروژه آب بند قویطل

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان،در این بازدید که به همراهی مدیر خدمات کشاورزی دهستان کانی بازار همراه بود از روند اجرایی این آب بند بازدید به عمل آمد ودر مورد مشکلات پروژه و نحوه حل آن بحث و مشورت انجام گردید.