برابر تصویب ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان, مسیرهای زیر توسط ماشین آلات شهرداری مهاباد مسدود شد

برابر تصویب ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان, مسیرهای زیر توسط ماشین آلات شهرداری مهاباد مسدود شد

برابر تصویب ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان, مسیرهای زیر توسط ماشین آلات شهرداری مهاباد مسدود شد:

مسیر فرعی گراوان به آزادگان
مسیرهای فرعی منتهی به جاده حمزه آباد
سه راهی حمزه آباد

 از شهروندان محترم درخواست میشود از تردد غیرضروری خودداری ودر منازل خود بمانند. 

شهروند گرامی؛ لطفاً با رعایت نکات وتوصیه های بهداشتی و ماندن در منازل با ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا، همکاری فرمایید.

# نظر : 0