پرداخت تسهیلات ویژه به نانوایان مهاباد

پرداخت تسهیلات ویژه به نانوایان مهاباد
تسهیلات ویژه به نانوایان شهرستان مهابادپرداخت می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندارمهاباد گفت: درمرحله نخست7 میلیاردو800 میلیون ریال تسهیلات برای نانوایان اختصاص یافته است.

صنعتی افزود: سقف این تسهیلات برای هرنانوایی 150 میلیون ریال است که برای حوزه بهسازی، خرید تجهیزات موردنیاز، سرمایه درگردش وآموزش کارکنان پرداخت می شود.  وی تصریح کرد: متقاضیان می توانند با دردست داشتن مدارک لازم به اتحادیه نانوایان مراجعه کنند.