بازدید بخشدار خلیفان و رئیس راهداری شهرستان مهاباد به همراهی کارشناسان استان از جاده کیتکه به خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه مورخه 8 اردیبهشت ماه 98 بخشدار خلیفان بهراهی رئیس راهداری شهرستان مهاباد ،کارشناسان اداره کل راهداری استان و پیمانکار برنده مناقصه جهت هماهنگی آغاز عملیات بهسازی و روکش جاده کیتکه به خلیفان از این محمور بازدید به عمل آوردند.