گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای اداری در شهرستان مهاباد

گزارش تصویری از برگزاری جلسه شورای اداری در شهرستان مهاباد