بازدید بخشدار خلیفان از پروژه خط تغذیه گاز خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان،بیژن فر بخشدار خلیفان بهمراهی مهندس قادری ناظر پروژه خط تغذیه گاز خلیفان از روند اجرای پروژه فوق بازدید و به بررسی مشکلات پرداختند.