31 خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

31 خرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل
بیش ازپنج هزار و 800 نفر از مودیان مهابادی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده صد را پر کرده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس امورمالیاتی وحسا برسی شهرستان مهاباد گفت: برای صاحبان مشاغلی که درآمد سالانه آنها زیر یک میلیارد تومان باشد تدابیر ویژه ای اتخاذ شده است.

بایزیدی افزود: این افراد به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی بهتر است فرم تکمیل ماده صد را پر کرده و در این صورت بدون افزایش مالیات همان میزان مالیاتی را که پارسال پرداخت کرده اند، میپردازند.

رئیس اداره امور مالیاتی مهاباد گفت: تاکنون بیش از5800 نفراظهارنامه مالیاتی یا فرم ماده صد راپرکرده اند.                       

پورمختاربا اشاره به اینکه تاکنون پنج هزار و 897  نفرفرم اظهارنامه مالیاتی یا فرم ماده صد را پرکرده اند افزود: ازاین تعداد 4691 نفر افراد شامل گروه سوم بوده اند یعنی فرم تبصره ماده صد را پر کرده اند.

وی اضافه کرد:مودیان می توانند با مراجعه به سامانهwww.tax.gov.ir نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام کنند.

افراد حقیقی تاپایان خرداد ماه و افراد حقوقی تاپایان تیرماه برای تکمیل اظهارنامه یا فرم ماده صد فرصت دارند.