بازدید بخشدار مرکزی به همراه نماینده محترم شهرستان مهاباد و رئیس اجرایی پروژه های گاز جنوب استان

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روز یکشنبه مورخه 8 اردیبهشت سال 98 آخرین وضعیت پروژه های گاز رسانی به روستاهای بخش مرکزی مهاباد با حضور نماینده محترم شهرستان مهاباد، بخشدار مرکزی و رئیس اجرایی پروژه های گاز جنوب استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.